Mokestinė naujovė individualia veikla besiverčiantiems asmenims – „Mokestinis kreditas”

Gabrielė Mockaitytė

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio skaičiavimo pakeitimai, dėl kurių individualia veikla užsiimantiems asmenims galima pasidžiaugti sumažėjusia mokesčių našta.

2019 m. kovo 26 d. prasidėjo kasmetinis metinių pajamų mokesčio deklaracijų teikimas. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki 2019 m. gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčių administratoriui praėjusio mokestinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį.

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio skaičiavimo pakeitimai. Dėl to individualia veikla užsiimantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, teikiantiems metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2018 metus, reikėtų atkreipti dėmesį į esminius pasikeitimus.

Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis nustatomas iš metinėms individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms (MIVAP) pritaikius 15 procentų pajamų mokesčio tarifą gautos sumos atėmus pajamų mokesčio kredito (PMK) sumą. Pajamų mokesčio kreditas yra skaičiuojamas tokia tvarka:

  1. Kai individualios veiklos pajamos neviršija 20 000 eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal formulę: PMK = MIVAP x 0,1.
  2. Kai individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal formulę: PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)).

Jei pagal pastarąją formulę apskaičiuotas pajamų mokesčio kreditas yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

Taip pat reikėtų nepamiršti, jog metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos yra apskaičiuojamos visas gautas pajamas sumažinus patirtomis išlaidomis. Taigi skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, jas galima sumažinti patirtomis išlaidomis dviem būdais:

  1. Nuo gautų pajamų atimama 30 procentų leidžiamų atsiskaitymų (dar vadinamos – preziumuojamos išlaidos).
  2. Nuo gautų pajamų atimama faktiškai patirtos išlaidos. Šiuo atveju kiekvienas individualia veikla užsiimantis nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo kaupti visus kvitus, sąskaitas-faktūras, liudijančias faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su jo individualia veikla, dydį.

Siekiant apibendrinti ir suteikti neabejotiną aiškumą, pateikiame pavyzdžius:

  1. Individualia veikla užsiimantis asmuo per 2018 metus gavo 18 000 eurų pajamų, išlaidas skaičiavo pagal faktą ir jų dydis buvo 6000 eurų. MIVAP =18 000 – 6000 = 12 000. Pajamų mokesčio sumai apskaičiuoti pirmiausia taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, t. y. MIVAP x 0,15 = 12 000 x 0,15 = 1800. Toliau apskaičiuojamas PMK = 12 000 x 0,1 = 1200. Tad galutinis GPM dydis = 1800 – 1200 = 600 eurų.
  2. Individualia veikla užsiimantis asmuo per 2018 metus gavo 37 000 eurų pajamų, išlaidas skaičiavo pagal faktą ir jų dydis buvo 10 000 eurų. MIVAP = 27 000 – 10 000 = 27 000. Pajamų mokesčio sumai apskaičiuoti pirmiausia taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, t. y. MIVAP x 0,15 = 27 000 x 0,15 = 4050. Toliau apskaičiuojant PMK taikoma sudėtingesnė formulė, kai apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų t. y. PMK = 27 000 x (0,1 – 2/300 000 x (27 000 – 20 000)) = 1440,00. Tad galutinis GMP dydis = 4050 – 1440 = 2610 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad vis tik mokestinė lengvata pasijaus tik tiems individualia veikla užsiimantiems asmenims, kurie per metus gauna ne daugiau nei 35 000 Eur pajamų. Asmenims, kurių pajamos per metus viršija 35 000 Eur sumą, mokestinė našta nesumažėja.

Naujienos