NEĮPRASTAI MAŽA KAINA VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE: TEISINIAI PATARIMAI

Partneris advokatas dr. Edvinas Meškys

LR viešųjų pirkimų įstatymas („VPĮ“) reikalauja, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir numato kriterijus, kuriais vadovaujantis turi būti išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Gali atrodyti, žemiausia kaina yra naudingiausia perkančiajai organizacijai. Tačiau, kai tiekėjas siūlo gerokai žemesnę kainą ar sąnaudas didėja rizika dėl netinkamai ar visai nevykdomų įsipareigojimų, t.y. neišpildomi viešajame pirkime nurodyti tikslai.

Pavyzdžiai, tinkamai neįvertinta visos pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo objekto apimtis, todėl pasiūlyti kaina tik dėl dalies pirkimo objekto, arba preziumama, kad sutarties vykdymo metu galės susiderėti su pirkimo vykdytoju dėl didesnių teikiamų prekių įkainių ar aukštesnių atlyginimų sutartį vykdantiems asmenims, arba neįvertino visų su sutarties vykdymo susijusių rizikų, arba tiesiog nevykdo įstatymų reikalavimų (pvz., dalis atlyginimo „vokelyje“).

       Kas laikoma neįprastai maža kaina?

Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų, darbų (dalių) kaina arba sąnaudos visada laikomos neįprastai mažomis, kai jos 30% ir daugiau mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų ar sąnaudų aritmetinį vidurkį.

Kada pravaloma prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą?

Pagal VPĮ nuostatas, pirkimo vykdytojas privalo prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas vykdydamas:

  • tarptautinės vertės ir
  • supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus.

Kitais atvejais, kai kaina atrodo neįprastai maža, dėl tokios kainos pagrindimo (detalizavimo, įrodymų pateikimo) sprendžia pati perkančioji organizacija.

#Pavyzdys. Gauti 3 pasiūlymai dėl marketingo paslaugų. Pirkimui suplanuota lėšų suma – 50 000 Eur. 50 000 Eur kaina, pasiūlymas Nr. 2 – 43 000 Eur,  pasiūlymas Nr. 3 – 25 000 Eur. Tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis yra 39 333 Eur. Išvada: pasiūlymo Nr. 3 kaina laikytina neįprastai maža, nes 36,44% mažesnė už visų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

      Kaip vertinami pasiūlymai prieš prašant pagrindimo dėl neįprastai mažos kainos?

Pirkimo vykdytojas iš pradžių tikrina pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams, o tik po to vertina ir lygina neatmestų pasiūlymų kainas ar sąnaudas. Jei nustatoma, kad pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos yra neįprastai mažos, pirkimo vykdytojas raštu kreipiasi į tiekėją su prašymu pagrįsti neįprastai mažą kainą arba sąnaudas.

Nuo 2022-01-01: tarptautinės vertės pirkimo atveju prašymas pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas turi būti išsiunčiamas ne tik potencialiam laimėtojui, bet ir visiems kitiems tiekėjams, kurių pasiūlymai neatmesti (išimtis: supaprastinto pirkimo atveju šį prašymą privaloma siųsti tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui).

Draudžiama atmesti neįprastai mažą kainą pateikusį tiekėjo pasiūlymą, kol negautas pagrindimas.

     Kaip pagrįsti neįprastai mažą kainą?

Tiekėjas privalo pateikti objektyvius paaiškinimus ir/ar dokumentus, kurie pagrindžia neįprastai mažą kainą ar sąnaudas.

Svarbios taisyklės:

  • Perkančioji organizacija privalo aiškiai nurodyti, kuri kaina(os) kelia klausimų (t.y., nurodant konkrečias netikslias pirkimo dalis, o ne formaliai ar nekonkrečiai sakant, kad „viskas negerai“), kad tiekėjas turėtų galimybę pateikti išsamų ir pagrįstą neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų pagrindimą;
  • Tiekėjas privalo pateikti išsamius paaiškinimus ir/ar papildomus dokumentus. Deklaratyvaus pobūdžio paaiškinimai nelaikomi tinkamu neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimu. Jei tiekėjas mato, jog VP pirkėjas prašo pagrįsti siūlomą kainą netinkamu būdu (pvz., prašoma informacijos apie siūlomų prekių originalumą, kai siūlomą kainą lemia tiekėjo gaunama valstybės pagalba), jis privalo apie tai informuoti pirkimo vykdytoją.

Neįprastai žemą kainą padėti pagrįsti gali padėti:

(i) ekonomiško gamybos proceso ar teikiamų paslaugų aprašymas;

(ii) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes ar teikti paslaugas patvirtinantys dokumentai (pvz., susitarimai su tiekėjais);

(iii) prekių, paslaugų ar darbų originalumą patvirtinantys dokumentai (pvz., technologijos patentas) ir

(iv) kiti objektyvūs ir lengvai įvertinami argumentai bei papildomi dokumentai, turintys aiškią pridėtinę vertę kainos ir/ar sąnaudų pagrindimui.

 

Rekomenduojame pasikonsultuoti su advokatų kontoros „VILYS, MEŠKYS ir PARTNERIAI“ teisininkais, kaip tinkamai parengti viešojo pirkimo dokumentus, kaip atsakyti į tiekėjų pretenzijas ir/ar kaip tiekėjams pagrįsti neįprastai mažą kainą ir/ar apskųsti diskriminuojančias pirkimo sąlygas ir/ar nepagrįstą pasiūlymo atmetimą. Mes turime patirties

News