SANTUOKOS NUTRAUKIMAS NOTARINE TVARKA

Teisininkė Kamilė Naruševičiūtė

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) pakeitimai, nustatantys, kad  tam tikrais įstatymo numatytais atvejais santuoką galima nutraukti ne tik teismine tvarka, bet ir kreipiantis į notarą. Toks procesas yra greitesnis nei santuokos nutraukimas teismine tvarka, tačiau ir šiuo atveju būtina atsižvelgti į tam tikras sąlygas. Šiame straipsnyje aptarsime, kokių klaidų vengti ir į ką svarbu atkreipti dėmesį.

Santuokos nutraukimo notarine tvarka sąlygos reglamentuojamos CK 3.51 straipsnyje. Santuoka notarine tvarka gali būti nutraukiama tik sutuoktinių bendru sutarimu ir esant visoms išvardytoms sąlygoms:

 • Nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau negu 1 metai;
 • Abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (rengiant sutarties projektą sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į advokatą, kuris pakonsultuos santuokos nutraukimo, turto padalinimo klausimais, ir, esant reikalui, parengs minėtą sutartį);
 • Abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs;
 • Sutuoktiniai daugiau negu 1 metus netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo;
 • Neturi bendrų nepilnamečių vaikų.

Kreipiantis į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru jų sutikimu, privaloma pateikti:

 • Rašytinį sutuoktinių patvirtinimą, kad sutuoktiniai daugiau negu 1 metus netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo;
 • Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
 • Esant kreditoriams, įrodymus, kad apie kreipimąsi į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu informavo visus žinomus bendrus ar vieno iš sutuoktinio kreditorius;
 • raštu nurodyti, jei pageidauja, kad jiems nebūtų skirtas terminas susitaikyti.

CK 3.541 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių turi būti aptartos šios sąlygos:

 • sutuoktinių vienas kito išlaikymo klausimai, kitos turtinės teisės ir pareigos (jeigu šie klausimai neaptarti vedybų sutartyje ir (ar) jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepadalytas bendru jų susitarimu, patvirtintu notarine tvarka ar teismo sprendimu);
 • kokios bus sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo.

Nustatant besiskiriančių sutuoktinių turtines teises ir pareigas, turi būti aptarta, kokiomis dalimis bus dalijamas bendras sutuoktinių turtas, koks turtas bus priskiriamas kiekvienam iš sutuoktinių. Notaras privalo įvertinti, ar turtas dalijamas lygiomis dalimis,  o jeigu yra nukrypstama nuo lygių dalių principo, išsiaiškina, kokios aplinkybės bei priežasty tai lėmė, ar nepažeidžiamas šalių lygiateisiškumas, ar nėra pažeidžiami teisės aktų reikalavimai.

Prieš tvirtindamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių notaras pasiūlo sutuoktiniams susitaikyti ir iki 6 mėnesių atidėti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtinimą. Jeigu sutuoktiniai sutinka su šiuo atidėjimu, tai pasibaigus terminui, kuriam buvo atidėtas sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtinimas, turi atvykti pas notarą. Jei vienas iš sutuoktinių  neatvyksta, notaras netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigalioja kitą darbo dieną po jos notarinio patvirtinimo dienos. Santuoka laikoma nutraukta nuo notaro patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigaliojimo dienos.

Kreditorių interesų apsauga nutraukiant santuoką notarine tvarka

Remiantis CK 3.543 straipsnio nuostatomis, kai sutartyje yra aptariami sutuoktinių turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo klausimai, sutuoktiniai  (prieš kreipdamiesi į notarą dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo) privalo apie tai informuoti visus sutuoktinių tiek bendrus, tiek asmeninius kreditorius. Kartu su pranešimu kreditoriams yra išsiunčiamas sutarties projektas ir notaro, į kurį planuojama kreiptis dėl sutarties patvirtinimo, kontaktiniai duomenys.

Kreditoriai per 30 dienų nuo pranešimų gavimo dienos gali pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl sutarties projekto. Kartu su prieštaravimais turi būti pateikti pasiūlymai dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų, kurias įgyvendinus kreditoriai neprieštarautų santuokos nutraukimui neteismine tvarka. Darytina išvada, kad, jei bent vienas kreditorius nepritaria santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygoms, santuokos nutraukimas notarine tvarka negalimas, o santuokos nutraukimo procesas persikelia į teismą.

Notaras, gavęs sutuoktinių prašymą patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria siekiama pakeisti šiuo metu egzistuojančios sutuoktinių prievolės kreditoriui pobūdį, turi išsiaiškinti ne tik tai, ar visi kreditoriai yra tinkamai informuoti, bet ir nustatyti, ar yra aiškiai išreikštas visų kreditorių sutikimas atlikti esančios prievolės pakeitimą. Jeigu kreditoriai nėra aiškiai išreiškę savo sutikimo dėl sutarties ir prievolės pakeitimo iš esmės, yra pagrindas pripažinti, kad sutartis pažeis kreditoriaus interesus.

Kreditoriai turi teisę teismo tvarka ginčyti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymą ar pakeitimą, jei nebuvo informuoti apie tokios sutarties sudarymą ar pakeitimą. Tokią teisę kreditoriai turi per 1 metus nuo sužinojimo dienos.

CK 3.66 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad notaras, patvirtinęs sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis perduoda santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai ir vedybų sutarčių registrui pranešimą apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Jeigu notaro patvirtintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos, pranešimą apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, notaras perduoda registro, kuriame įregistruotas tas daiktas ar daiktinės teisės į jį, tvarkytojui.

Sutartis dėl santuokos nutraukimo vieno iš buvusių sutuoktinių ar kreditorių reikalavimu gali būti pripažinta negaliojančia teismo sprendimu. Taip pat sutartis dėl santuokos nutraukimo vieno iš buvusių sutuoktinių reikalavimu gali būti pakeista teismo sprendimu. Tačiau sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pripažinimas visiškai ar iš dalies negaliojančia neturi poveikio santuokos nutraukimui pagal tokią sutartį.

Santuokos nutraukimo notarine tvarka išlaidos:

 • jei sutuoktiniai turi dalijamo turto – 0,17 procento nuo viso dalijamo turto bendros vertės, bet ne mažiau kaip 70 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų;
 • jei sutuoktiniai neturi dalijamo turto – nuo 39 Eur iki 109 Eur;
 • kiti papildomi mokesčiai notarams (patikra registruose, duomenų surinkimas);
 • advokato išlaidos, jei reikia papildomų teisinių konsultacijų ar sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių rengimo.

Naujienos